Adatkezelési tájékoztató

I. A Tájékoztató célja – Ahhoz, hogy a megrendeléseket,megkereséseket teljesíteni lehessen, a legszükségesebb információkat kezelni kell az oldalnak. A szállítási, számlázási cím, valamint a név, esetleg messanger azonosító, e-mail cím, szükséges ahhoz, hogy a törvényi szabályoknak megfelelően a termék eljusson hozzád, arról számlát állítsunk ki. Amennyiben felveszed velünk a kapcsolatot, az alábbi kezelési szabályok lépnek életbe.

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hatvany Ékszer facebook oldal, hatvany.hu (továbbiakban: Adatkezelő) Internetes áruház által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Uniójogi aktusaiban foglalt rendelkezéseket.Jelen Tájékoztatóban foglaltak irányadók az Adatkezelő által szervezett illetve közreműködésével lebonyolított nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelésre is. II. Az Adatkezelő adatai Név: Hatvany Viktória székhely: 2314 Halásztelek, Erzsébet utca 58. Telefon: 06309408928, email: viktoria.hatvany.artstudio@gmail.com, adószám: 76448447-1-33 Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet az érintettet megfelelő módon (pl: belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. II. Fogalom meghatározások 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételútján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;4. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;III. Az adatkezelés jogalapja Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása(GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont), melyet a Vevő a regisztráció vagy a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg. IV. Adat továbbítás 1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.2. Amennyiben az Adatkezelő a facebook Hatvany Ékszer oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja,úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált, Vevők regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja.3. Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.a.) Adatkezelő az adatokat a Vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: Adatfeldolgozók: Webhoszting tevékenység: A webáruházat kiszolgáló szerverek a WordPress.com, illetve a Facebook szerverei – messanger alkalmazása – az Adatkezelő általmegbízott, tárhely (hosting) szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában kerültek elhelyezésre. Futárszolgálati, csomagküldési tevékenység: Magyar Posta ZRT  Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belsőmunkatársai ismerhetik meg.Az adattovábbítás jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. b.pont)Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának elmaradása V. A kezelt személyes adatok köre1. A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát az Adatkezelő ki tudja állítani a Vevő részére valamint, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudja juttatni, a Vevőnek az alábbi adatokatkell megadnia: Ą Vezeték és keresztnév Ą Cégnév (opcionális) Ą Szállítási cím Ą Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől) Ąz E-mail cím Ą Telefonszám Az adatkezelés célja: a hatvany.hu – Hatvany Ékszer facebookos oldal URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A V./1. pontban feltüntetett adatokat a Társaság alábbiakra használja:a. Vevő megrendelésének teljesítése. b. A Vevő rendeléssel kapcsolatos információkkal való ellátása messangerben, e-mail-ben, ha ez nem sikerül,akkor telefonon.c. hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).  Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez illetve hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények,ajánlatok (hírlevelek) küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő viktoria.hatvany.artstudio@gmail.come-mail címre küldött üzenetben bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevél esetén az utolsó hírlevél Vevő általi megnyitásától számított 1 évig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni. 3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történőkiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Vevő előzetes,kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.4. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. VI. Vevői jogok és jogérvényesítés A Vevő (érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérhetibszemélyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,illetve az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.Tájékoztatáshoz való jog Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére aszemélyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.Az Érintett hozzáféréshez való joga Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:a) az adatkezelés céljai;b) az Érintett személyes adatok kategóriái;c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetőinformáció;h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáraés arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintettrendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő azadminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.A helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen;d) személyes adatokat jogellenesen kezelték;e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhetőtechnológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállamijog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.Az adatkezelés korlátozásához való jog(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;vagyd) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehetkezelni. Az adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.Tiltakozás joga:Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványgyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történőkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés- az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgálómegfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy- az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.Visszavonás joga:Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Eljárási szabályok: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelemnyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét ésa kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,kivéve, ha az érintett azt másként kéri.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Vevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Vevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Vevő azt másként kéri.Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a Vevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Vevőt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vevőrendelkezésére bocsátja. A Vevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha a Vevő másként kéri.Kártérítés és sérelemdíj:Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés általokozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő II.pontban rögzített elérhetőségein. VII. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek1. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.2. Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli,és azokat harmadik félnek át nem adja.A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:a.) az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Vevőnevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat;illetőleg b.) a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám,szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek(adatfeldolgozó) (csomag küldő szolgálat esetén:  Magyar Posta Zrt. Adatfeldolgozók a jogszabályok és a jelen adatvédelmi tájékozató tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják. c.) Nyereményjátékra történő jelentkezés esetén az Adatkezelő – az érintett előzetes hozzájárulása esetén – az egyes nyereményjátékok során megadott személyes adatokat a játékszervezésben esetlegesen résztvevő partner részére kiadja.3. Adatkezelő bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárásszerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.4. Adatkezelő rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.5. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele,rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkelő felhívja az érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabálybrendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adatfelvételéről.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvételcéljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatja, és ehhez előzetes,kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.7. Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyenszankciót nem érvényesít az olyan érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 8. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. VIII. Rendelkezés személyes adatokkal 1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igénya szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. 2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazóoldalon történő módosítással is.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. IX. Jogérvényesítési lehetőségek Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. 

Create a website or blog at WordPress.com
%d blogger ezt szereti: